Criteria

Wat subsidieert de Cremersstichting niet

De Cremersstichting geeft geen financiële ondersteuning rechtstreeks aan individuen, maar doet dit uitsluitend via projectsubsidies aan organisaties

De Cremersstichting geeft geen subsidies aan projecten in het buitenland.

Criteria voor ondersteuning van (nieuwe en bestaande) maatschappelijke initiatieven

 1. Het initiatief draagt bij tot het lenigen van een nood van jongeren of ouderen
 2. Door middel van het initiatief wordt een groep in een zwakke maatschappelijke positie in staat gesteld haar belangen (beter) te verdedigen of anderszins haar positie in de maatschappij te versterken.
 3. Door middel van het initiatief wordt bijgedragen aan bewustwording of activering van de plaat­selijke (met name de katholieke) groepering met betrekking tot een probleem in de samenle­ving
 4. Het initiatief verdient speciale aanbeveling vanwege
  de fase waarin het zich bevindt
  de aanpak en werkwijze
  de aard van het probleem
 5. Het initiatief richt zich op de ontwikkeling van (katholieke) ouderen
 6. Het initiatief richt zich op onderwijs aan de bovengenoemde doelgroepen
 7. Het initiatief richt zich op het stimuleren van de pastorale zorg aan ouderen binnen de RK gemeenschap in de stad Groningen e.o.

NB.: een initiatief hoeft niet tegelijk aan al deze criteria te voldoen; van belang is dat het bestuur van de Cremersstichting met behulp ervan tot een oordeel kan komen.

subsidievraag indienen